Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka z o. o.

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została określona w artykułach 151-300 KSH. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z chwilą spisania umowy powstaje spółka w organizacji, która ma prawo nabywać prawa. Umowa powinna być spisana w formie aktu notarialnego i zawierać takie elementy jak: siedzibę i firmę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału, czas trwania, wysokość udziałów. Do powstania spółki koniecznych jest kilka działań: podpisanie umowy, wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej oraz wpis do rejestru. W momencie zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego należy podać szereg istotnych danych. Warto tutaj wspomnieć takie elementy jak: firma i siedziba spółki, wspólników, statut, radę nadzorczą, wysokość udziałów oraz kapitału, określenie osób upoważnionych do reprezentowania spółki. Spółki obecnie powstające powinny mieć kapitał zakładowy na poziomie 50 000 tysięcy złotych. Istniejące spółki powinny swój kapitał zwiększyć do tego poziomu w ciągu 5 lat. Wkłady wspólników mogą mieć zarówno wartość pieniężną i niepieniężną. Co szczególnie ważną przed zgłoszeniem do rejestru kapitał musi być pokryty całkowicie. Firma spółki może być dobrowolna jednak musi zawierać skrót sp. z.o.o. Sprawy spółki z zasady prowadzone są przez powołany zarząd. Można również powołać radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną. Są one konieczne jeśli kapitał jest na poziomie powyżej 500 000 złotych bądź jest więcej niż 25 wspólników. Prowadzenie spraw oraz reprezentowanie spółki jest pozostawiane w gestii zarządu. W przypadku prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Spółka musi prowadzić pełną księgowość. Jeśli chodzi o odpowiedzialność to spółka odpowiada do wysokości kapitału zakładowego. Zmiany składu spółki mogą nastąpić przez śmierć wspólnika, sprzedaż udziału bądź też wyłączenie wspólnika ze spółki. Rozwiązanie spółki następuje gdy: wystąpi czynnik określony w umowie, jest uchwała wspólników, ogłoszona upadłość, inne przyczyny przewidziane prawem. W pewnych przypadkach rozwiązania może dokonać również sąd.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia