Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka partnerska

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Spółka partnerska została opisana w artykułach 86-101 Kodeksu Spółek Handlowych i jest spółką osobową, która utworzona jest przez partnerów wykonujących wolny zawód. Spółkę może założyć przynajmniej dwóch partnerów. Wymogiem jest jednak uprawnienie obu partnerów do wykonywania wolnego zawodu. Spółka ma prawo występować w sądzie i we własnym imieniu nabywać prawa – jest więc ułomną osobą prawną. Powstanie spółki związane jest z aktem notarialnym, w którym powinny zostać określone takie sprawy jak: przedmiot działalności, określenie wolnego zawodu, w którym spółka ma działać, dane partnerów, siedzibę spółki, firmę oraz określenie wkładów i czasu trwania spółki. Spółka powstaje inaczej niż spółka jawna, nie w chwili spisania aktu lecz w momencie wpisania do rejestru. Jeśli chodzi o wpis powinien on być dokonany w Krajowym Rejestrze Sądowym i zawierać takie dane jak: dane partnerów, firmę i siedzibę spółki, cel działania, wolny zawód w ramach którego spółka ma działać oraz wkłady poszczególnych partnerów. Do prośby o wpis należy dołączyć potwierdzenie uprawnień partnerów do wykonywania wolnego zawodu. Nie ma konkretnego kapitału jaki jest wymagany do stworzenia spółki. Każdy wspólnik jest jednak zobowiązany do włożenia kapitału w spółkę w postaci: pieniężnej, niepieniężnej (własność rzeczy) bądź też w formie nakładu pracy. Firma spółki powinna zawierać przynajmniej jedno nazwisko partnera oraz określenie formy prawnej w postaci stosownego skrótu. Sprawy spółki może prowadzić każdy wspólnik bądź też może zostać powołany zarząd, który się tym zajmie. Ustanowienie prokury dla spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. Każdy partner może samodzielnie reprezentować spółkę, chyba że coś innego stanowi umowa spółki. Spółka ma obowiązek prowadzić pełną rachunkowość. Występują trzy rodzaje odpowiedzialności: trzy rodzaje odpowiedzialności: nieograniczona i osobista za własne działania partnera związane z wykonywaniem zawodu, nieograniczona, osobista i solidarna wszystkich wspólników za zwykłe zobowiązania spółki, nie ma odpowiedzialności za zobowiązania innych partnerów związane z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu. Rozwiązanie spółki następuje na mocy zgody wszystkich wspólników, utraty wszystkich uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, orzeczenie sądu, ogłoszenie upadłości, bądź wystąpienie okoliczności określonych w umowie spółki, które umożliwiają zakończenie jej funkcjonowania.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia