Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka komandytowo-akcyjna

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Spółka komandytowo – akcyjna to twór z artykułów 125 – 150 KSH. Jest to kolejna spółka osobowa. Jej cechą charakterystyczną jest to, że przynajmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem a więc odpowiada bez ograniczeń a co najmniej jeden z nich jest akcjonariuszem. Jest to wyjątkowa spółka, gdyż może być stworzona przez jedną osobę. Spółka ma charakter ułomnej osoby prawnej. Może występować w sądzie oraz może nabywać prawa. Spółka powstaje poprzez akt notarialny, w którym określone muszą być: siedziba i firma spółki, wspólnicy i ich pozycja w spółce, czas trwania, wysokość kapitału oraz koszt jednej akcji, zasady organizacji walnego zjazdu członków i rady nadzorczej. Powstanie spółki to moment wpisania do rejestru. Zgłaszając spółkę do sądu rejestrowego należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak: firmę i siedzibę spółki, zasady organizacji walnego zjazdu oraz rady nadzorczej, określenie wspólników oraz ich pozycji, wysokość kapitału oraz liczbę akcji. Jest to pierwsza spółka, gdzie wymagany jest konkretny kapitał. W przypadku spółki komandytowo – akcyjnej będzie to kapitał na poziomie 50 000 zł. Kolejnym wymaganiem będzie koszt jednej akcji na poziomie przynajmniej 1 zł. Wkłady mogą być pieniężne i niepieniężne i muszą mieć przynajmniej wysokość na poziomie kosztu jednej akcji. W firmie spółki powinno pojawić się nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz określenie statusu prawnego spółki. Nie określa się w firmie nazwisk akcjonariuszy. W spółce można utworzyć radę nadzorczą. Jeśli jest ponad 25 akcjonariuszy jest ona obowiązkowa. Sprawy prowadzą komplementariusze bądź rada nadzorcza. Do niektórych spraw konieczna jest zgoda walnego zgromadzenia członków. Ustanowienie prokury oraz reprezentowanie spółki jest pozostawiane w gestii komplementariuszy, którzy na tym polu mogą sami podejmować decyzje jeśli nie są pozbawieni umową tego prawa. Spółka komandytowo – akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Odpowiedzialność całkowitą ponoszą komplementariusze. Nie ma odpowiedzialności akcjonariuszy. Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu, zmniejszenie się składu osobowego spółki do jednej osoby.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia