Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka jawna

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Spółka jawna to najprostsze rozwiązanie jakie przynosi nam Kodeks Spółek Handlowych. Uwarunkowania prawne określone są w artykułach 22-85. Jest to spółka osobowa, która prowadzi sprawy pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową. Aby założyć spółkę potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Posiada tak zwaną ułomną osobowość prawną. Ma zdolność do występowania w sądzie. Cel działalności to zarobek wspólników. Powstanie spółki wiąże się z pisemną formą pod rygorem nieważności, w której trzeba umieścić firmę spółki, siedzibę oraz wkłady wspólników. Spółka powstaje w momencie podpisania umowy, działać może jednak dopiero po deklaratywnym wpisie do rejestru. Wpis do KRS powinien zawierać kluczowe dane: firmę, siedzibę oraz wkłady wspólników, każdego wspólnika oraz cel działalności spółki. Nie ma żadnych wymagań prawnych jeśli chodzi o wnoszony kapitał. Majątek spółki to całe mienie, które wnoszone jest przez wspólników oraz uzyskane w trakcie działalności. Spółka ma charakter osobowy, dlatego w firmie powinny być określone nazwiska bądź firmy wszystkich wspólników, kilku lub przynajmniej jednego. Dodatkowym wymaganiem jest określenie prawnego statusu spółki w postaci skrótu sp.j. Każdy wspólnik ma obowiązek i prawo prowadzić sprawy spółki. W zależności od zakresu podejmowanych działań potrzebuje bądź nie zgody innych wspólników. Można na spółkę jawną utworzyć prokurę, do której ważności wymagana jest zgoda wszystkich wspólników. W czynnościach sądowych i pozasądowych spółkę może reprezentować każdy wspólnik. W spółce jawnej wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości, którą najlepiej by zajmowały się osoby, które są w tym kierunku wykształcone. Odpowiedzialność za długi spółki całym majątkiem wspólników oraz majątkiem spółki. Odpowiedzialność majątkiem własnym ma charakter subsydiarny – pomocniczy. Egzekucja z majątku wspólnika może być prowadzona jedynie jeśli egzekucja z majątku spółki nie da efektów. Zmiana osobowego składu spółki może nastąpić poprzez zmianę umowy bądź też przeniesienie praw na inną osobę przez jednego ze wspólników. Spółka jawna wygasa na skutek: przyczyny przewidziane w umowie spółki, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu (tego może żądać każdy wspólnik), zmniejszenia się składu osobowego spółki do jednej osoby.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia