Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka akcyjna

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Spółka akcyjna to najbardziej rozwinięty rodzaj spółek wśród oferowanych przez KSH. Jest ona usankcjonowana w artykułach 301-490 tegoż kodeksu. Jest to spółka, która ma charakter osobowy, w którym posiadacze aukcji są udziałowcami w kapitale zakładowym. Może się tak zdarzyć, że spółkę stworzy jedna osoba. W momencie spisania umowy powstaje spółka w organizacji, która może posiadać prawa jednak osobowość prawną zyskuje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Spółka akcyjna przeznaczona jest dla pewnych grup działalności gospodarczych o bardzo wysokim poziomie rozwoju. Spółka zawierana jest w formie umowy aktu notarialnego, który określa statut spółki. Powinny się w niej znaleźć takie elementy jak: firmę i siedzibę spółki, czas trwania, wysokość kapitału i wartość akcji, cel spółki. Również podobne elementy powinny się zawierać w prośbie o wpis spółki do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Powstanie spółki składa się z czterech następujących po sobie kroków: zawiązanie spółki w ramach aktu notarialnego, wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, ustanowienie zarządu i rady nadzorczej, wpis do rejestru. Dopiero po ostatnim kroku spółka powstaje w pełnym tego słowa znaczeniu. Spółka akcyjna powinna mieć kapitał zakładowy na poziomie minimum 500 000 tysięcy złotych. Kolejnym uwarunkowaniem będzie cena jednej aukcji, która musi być na poziomie 1 zł za akcję. Wkłady spółki mogą być zarówno pieniężne i niepieniężne. Przynajmniej ¼ wkładu powinna składać się z udziałów pieniężnych. Kapitał powinien być zgromadzony przed zarejestrowaniem spółki. Firma spółki może być określana dowolnie jednak powinna zawierać w sobie skrót S.A., który określi status prawny takiego przedsiębiorstwa. Do władz spółki należy zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Sprawy spółki prowadzone są przez zarząd, który jest powoływany przez radę nadzorczą. Ustanowienie prokury jest możliwe jedynie przy zgodzie wszystkich członków zarządu. Co do reprezentowania spółki uprawnieni są do tego członkowie zarządu. Spółka Akcyjna musi prowadzić pełną księgowość oraz na koniec każdego roku przygotowywać raport ze swojej działalności. Spółka odpowiada do wysokości kapitału zakładowego. Zarząd nie odpowiada swoim majątkiem. Zmiany w spółce mogą nastąpić poprzez sprzedaż akcji. Rozwiązanie spółki następuje przez: przyczyny przewidziane w statucie, uchwałę walnego zgromadzenia, ogłoszenie upadłości spółki, inne przyczyny przewidziane prawem.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia